SYDSVENSKA ORKIDÈSÄLLSKAPET

Stadgar §3   SOS skall verka för att popularisera och sprida kunskaper om orkidéer och orkidéodling samt medverka till att såväl inhemsk som utländska orkidéer och orkidéväxtplatser skyddas i enlighet med de lagar och förordningar som finns.

 

           

                      Intresserad av orkidéer?

Sydsvenska Orkidésällskapet (SYS) är sedan 1972 en fristående ideell förening öppen för alla med intresse för orkidéer och orkidéodling.

Föreningen skall sprida kunskap om orkidéer och orkidéodling genom en aktiv föreningsverksamhet samt genom utställningar, föredrag och kurser. 

Medlemmarna träffas ca en gång i månaden för att lyssna på föredrag och se bildvisningar, deltaga i utbildningar, utbyta erfarenheter, köpa och sälja plantor genom orkidéloppis och auktioner. Föreningen anordnar nästan varje år subventionerade resor till orkidéutställningar i Tyskland och Danmark. 

SYS medverkar också till att såväl inhemska som utländska orkidéer och orkidéväxtplatser skyddas i enlighet med de lagar och förordningar, som finns.

 

Välkommen i vår förening

Du kan bli medlem i vår förening på två olika sätt

1       Medlemskap i Sydsvenska Orkidésällskapet kostar 100:-- per år för enskild medlem/familj. Avgiften sätts in på vårt Plusgiro 63 97 26-9.

Då är du välkommen på alla våra möten, kan följa med på resor mm

 

2       Medlemskap i Sydsvenska Orkidésällskapet och Svenska Orkidésällskapet kostar 400:-/år för enskild medlem/familj. Då ingår den uppskattade medlemstidningen Orkidéer, med vackra bildreportage, spännande resereportage från orkidéernas växtplatser, odlingsråd, tips, fakta och information, nyheter och idéer, kalender över mötestider och utställningar både i Sverige och utomlands. Avgiften insättes på plusgirokonto 85 05 65 -3

 Glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer och mejladress.

 


               Information och protokoll

         

               ÅRSMÖTESPROTOKOLL  2017

 Protokoll fört vid årsmöte för Sydsvenska Orkidésällskapet                  den 22 mars 2017 på Folkets Hus i Lomma

 § 1    Ordförande Nils-Bertil Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 § 2    Årsmötets utlysning godkändes.

 § 3    Föredragningslistan godkändes.

 § 4    Till mötesordförande valdes sittande

 § 5    Till mötessekreterare valdes Thomas Davy.

 § 6    Till justeringsmän och rösträknare valdes Irene Danielsson och Ewa Wramling.

 § 7    Verksamhetsberättelsen för år 2016 godkändes och lades till handlingarna.

§ 8    Resultat- och Balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.

§ 9    Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

§ 10  Årsmötet beslutade enligt förslaget från revisorerna att bevillja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

§ 11   En motion avseende justering av §16 i föreningens stadgar hade lämnats in av Börje Boklund. Frågan bordlades till nästa årsmöte och styrelsen fick i uppdrag att ta  fram förslag till ny formulering.

§ 12   Val till styrelsen och adjungerad:

        Ordförande:              Nils-Bertil Persson       omval för 2017

         Ledamöter:              Bodil Persson               omval 2017/2018

                                        Gunlög Grimbäck          omval 2017/2018

                                        Greger Larsson            nyval 2017/2018

         Adjungerad till Styrelsen:  Cornelia Röjner    omval 2017              

 § 13   Val av revisorer:

          Revisorer:               Ulf Lennerling               omval för 2017

                                        Sture Svensson            omval för 2017

          Revisorsuppleant:     Carin Borgström           omval för 2017

 

§ 14   Valberedning:         Cornelia Röjner            omval för 2017

                                        Ola Djurslev                omval för 2017         

§ 15   Medlemsavgiften lämnas oförändrad för år 2018. 

§ 16   Budgetförslag för 2017 presenterades av kassör och godkändes.

§ 17   Inga övriga frågor framkom på årsmötet

§ 18   Mötesordförande avslutade årsmötet och framförde ett speciellt tack till föreningens eldsjälar för deras insats.

         

 Vid protokollet

 Thomas Davy

mötessekreterare

 

 Justeras:  

 Inger Danielsson                        Ewa Wramling

 

 

 

______________________________________